Algemene voorwaarden Re-Jack Guitars
E-mail: inof@re-jackguitars.com
Website: https://re-jackguitars.com

Artikel 1 - Definities
Re-Jack Guitars: Re-Jack Guitars, gevestigd te Ede, KvK-nummer 76459918.
Klant: degene met wie Re-Jack Guitars een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Re-Jack Guitars en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Re-Jack Guitars.
Re-Jack Guitars en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
Re-Jack Guitars en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van
anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van Re-Jack Guitars zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Re-Jack Guitars en de Klant dit schriftelijk
afspreken.

Artikel 4 - Aanvaarding
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Re-Jack Guitars de offerte of het aanbod alsnog
binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Re-Jack Guitars slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of
elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 - Prijzen
Re-Jack Guitars hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratieof verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Re-Jack Guitars mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
Re-Jack Guitars en de Klant spreken voor een dienstverlening door Re-Jack Guitars een totaalbedrag als richtprijs
af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Re-Jack Guitars mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
Re-Jack Guitars moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs
meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen,
wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
Re-Jack Guitars mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
Re-Jack Guitars zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
Een consument mag de overeenkomst met Re-Jack Guitars ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met
de prijsverhoging.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn
Re-Jack Guitars mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
verlangen.
De Klant moet een betaling achteraf binnen na levering hebben voldaan.
De betalingstermijnen die Re-Jack Guitars hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant
het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Re-Jack Guitars aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft
te stellen.
Re-Jack Guitars mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen
voor het totale bedrag van de diensten of producten.
De Klant rekent producten direct af.
Re-Jack Guitars mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het
afgesproken bedrag verlangen.
De Klant moet declaraties binnen na factuurdatum aan Re-Jack Guitars betalen, tenzij anders is afgesproken of op
de factuur een andere betaaltermijn staat.
De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de
laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat ReJack Guitars de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
Re-Jack Guitars mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor
het totale bedrag van de dienst.

Artikel 7 - Recht van reclame
Wanneer de Klant in verzuim is, mag Re-Jack Guitars het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde
aan de Klant geleverde producten.
Re-Jack Guitars maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de
Klant.
Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende
producten onmiddellijk retourneren aan Re-Jack Guitars, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 8 - Herroepingsrecht
Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken.
Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
het product is gebruikt
het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding
de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s
het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van
vrijetijdsbesteding betreft
het product een los tijdschrift of losse krant is
het een spoedreparatie betreft
het weddenschappen of loterijen betreft
de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en
waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar inof@rejackguitars.com, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Re-Jack
Guitars, https://re-jackguitars.com.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Re-Jack Guitars, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 9 - Vergoeding van bezorgkosten
Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Re-Jack Guitars
heeft geretourneerd, dan zal Re-Jack Guitars eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen
na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Re-Jack Guitars voor zover de volledige bestelling wordt
geretourneerd.

Artikel 10 - Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan
betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 11 - Retentierecht
Re-Jack Guitars kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden,
totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Re-Jack Guitars heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten
voldoende zekerheid heeft gesteld.
Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan ReJack Guitars.
Re-Jack Guitars is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn
retentierecht.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
Re-Jack Guitars blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Re-Jack
Guitars met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het
tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd in lid 1 kan Re-Jack Guitars gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen,
vervreemden of op een andere manier bezwaren.
Wanneer Re-Jack Guitars gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst
ongedaan gemaakt en mag Re-Jack Guitars van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 13 - Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Re-Jack Guitars, tenzij anders wordt afgesproken.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Re-Jack Guitars zijn verplichtingen
opschorten totdat de Klant betaalt.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Re-Jack
Guitars kan tegenwerpen.

Artikel 14 - Levertijd
De levertijden van Re-Jack Guitars zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten
ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan Re-Jack Guitars door Re-Jack
Guitars schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.
De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Re-Jack Guitars
later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is
afgesproken of wanneer Re-Jack Guitars niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn
aangemaand of de Klant en Re-Jack Guitars iets anders hebben afgesproken.

Artikel 15 - Feitelijke levering
De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 16 - Transportkosten
De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Re-Jack Guitars schriftelijk iets anders hebben
afgesproken.

Artikel 17 - Verpakking en verzending
Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de
vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan
kan hij Re-Jack Guitars niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Re-Jack Guitars. Doet de Klant dit niet, dan
kan hij Re-Jack Guitars niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 18 - Verzekering
De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade, en diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van Re-Jack Guitars die bij de Klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
De Klant geeft op eerste verzoek van Re-Jack Guitars de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 - Bewaring
Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor
rekening van de Klant.

Artikel 20 - Garantie
Wanneer de Klant en Re-Jack Guitars een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat
deze voor Re-Jack Guitars enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage
of constructie of ondeugdelijk materiaal.
De garantie geldt niet:
- in het geval van normale slijtage
- voor schade ontstaan door ongevallen
- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Re-Jack Guitars levert, gaat over op de Klant
zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het
product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 21 - Uitvoering van de overeenkomst
Re-Jack Guitars voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap
uit.
Re-Jack Guitars mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel
voorschot door de Klant.
De Klant moet ervoor zorgen dat Re-Jack Guitars op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Zorgt de Klant er niet voor dat Re-Jack Guitars tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra
kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 22 - Informatieverstrekking door de Klant
De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Re-Jack Guitars.
De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en
bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders
voortvloeit.
Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Re-Jack Guitars de betreffende bescheiden.
Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Re-Jack Guitars redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 23 - Intellectueel eigendom
Re-Jack Guitars behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met
gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is
afgesproken.
De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReJack Guitars aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 24 - Boetebeding
Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Re-Jack
Guitars voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van schade.
Re-Jack Guitars mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 25 - Vrijwaring
De Klant vrijwaart Re-Jack Guitars tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Re-Jack
Guitars geleverde producten en/of diensten.

Artikel 26 - Klachten
De Klant moet een door Re-Jack Guitars geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten,
dan moet de Klant Re-Jack Guitars daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de
tekortkoming.
Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Re-Jack Guitars hiervan op
de hoogte stellen.
De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Re-Jack Guitars
hierop gepast kan reageren.
De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Re-Jack Guitars.
Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Re-Jack Guitars andere
werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 27 - Ingebrekestelling
De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Re-Jack Guitars.
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Re-Jack Guitars ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 28 - Aansprakelijkheid Klant
Wanneer Re-Jack Guitars een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 29 - Aansprakelijkheid Re-Jack Guitars
Re-Jack Guitars is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet
of bewuste roekeloosheid.
Wanneer Re-Jack Guitars aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt
met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
Re-Jack Guitars is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan
derden.
Wanneer Re-Jack Guitars aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen
schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 30 - Vervaltermijn
Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Re-Jack Guitars vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 31 - Ontbinding
De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Re-Jack Guitars toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar
bijzondere aard of geringe betekenis.
Is de nakoming van de verplichtingen door Re-Jack Guitars nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden
nadat Re-Jack Guitars in verzuim is.
Re-Jack Guitars mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Re-Jack Guitars kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 32 - Overmacht
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Re-Jack Guitars door de Klant niet aan Re-Jack
Guitars kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer-virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen
Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Re-Jack Guitars 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet
kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Re-Jack Guitars kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als
Re-Jack Guitars de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
Re-Jack Guitars hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Re-Jack
Guitars hiervan voordeel heeft.

Artikel 33 - Wijziging overeenkomst
Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en ReJack Guitars de overeenkomst aanpassen.

Artikel 34 - Wijziging algemene voorwaarden
Re-Jack Guitars mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Re-Jack Guitars altijd doorvoeren.
Ingrijpende wijzigingen zal Re-Jack Guitars zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst
opzeggen.

Artikel 35 - Overgang van rechten
De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Re-Jack Guitars aan anderen overdragen zonder schriftelijke
toestemming van Re-Jack Guitars.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 36 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit
geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de
buurt komt van wat Re-Jack Guitars bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 37 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Re-Jack Guitars is
Nederlands recht van toepassing.
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Re-Jack Guitars is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Re-Jack Guitars, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 mei 2024.